top of page

Om Ekgården

Ekgården är en anpassad gymnasieskola med tillhörande boende för eleverna. Verksamheten drivs på Läkepedagogisk grund med miljöterapeutiska inslag.

 

Boendeverksamheten bedrivs enligt LSS och målgruppen är ungdomar i gymnasieålder som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS, 1§ 1p).

Verksamheten är belägen i Vagnhärad, nära Östersjökusten i östra Södermanland.

Vårt arbetssätt

Vad är Läkepedagogik?

Läkepedagogiken uppstod på 1920-talet ur den österrikiske filosofen Rudolf Steiners tankar och lärdomar om människan.

Läkepedagogiken handlar inte om att man har ambitionen att "läka" någon funktionsnedsättning, utan att man med ett salutogent grundperspektiv och ett medvetet, aktivt utformande av människors livsmiljöer kan kompensera för dessa människors funktionsnedsättnignar så att de kan utvecklas och växa utan hinder.

På Ekgården, som i andra läkepedagogiska verksamheter, är vi övertygade om att varje människa har ett friskt inre jag som behöver ses och tilltalas.

För att göra detta har verksamheten olika terapeutiska inslag som framför allt kretsar kring estetiska uttryckssätt. Arkitektur, klang, form och färg är allt aspekter av det vardagliga livet som kan utformas medvetet för att främja välmående och stimulera utveckling hos de människor vi arbetar för, och det är här läkepedagogiken har stora likheter med miljöterapin.

 

Kommunikation

Många ungdomar inom vår målgrupp saknar helt eller delvis tal. Vi arbetar därför mycket med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), där vi understödjer kommunikationen med olika hjälpmedel. Exakt vilka hjälpmedel det blir beror på individuella behov och preferenser, men oftast består det av en kombination av bilder och tecken.

Bemötande

Bemötandet är en central aspekt i det dagliga arbetet, och ofta en av de mest avgörande faktorer för individens välmående och utvecklingsmöjligheter. Grunden för arbetet på Ekgården är det lågaffektiva bemötandet, och naturligtvis har vi stor respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande.

Kost

På Ekgården äter vi ekologisk mat, och på ungdomsboendena lagar vi all mat från grunden. Vi utformar våra matsedlar noggrant för att se till att ungdomarna får en varierad och näringsriktig kost.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att vi på Ekgården strävar efter att bygga upp en så bra helhet som möjligt för våra ungdomar, där vi tar hänsyn till alla livets aspekter. Fysisk och psykisk miljö, kost, stimulans och social interaktion är viktiga delar i varje människas liv, och vi strävar efter att använda oss av alla dessa aspekter för att ge våra ungdomar de bästa möjliga förutsättningarna.

En kort bakgrund

Ekgården grundades 1986 av Rudolf Steinerstiftelsen. Stiftelsen står bakom verksamheten än idag, vilket innebär att Ekgårdens verksamhet är icke-vinstdrivande.

Ekgården är en av tre självständiga enheter i stiftelsens regi. De andra två är vuxenboendet Vårdinge By som även bedriver daglig verksamhet, samt Lavendelbacken, ett vuxenboende i Järna.

bottom of page